Privacy Statement

De website waarop u zich bevindt is eigendom van en wordt beheerd door SYYNC B.V. (‘SYYNC’). In dit privacy statement wordt omschreven welke persoonsgegevens wij verwerken van gebruikers van onze software en/of website en hoe wij daarmee omgaan. Mocht u daarover vragen hebben, dan kunt u gebruik maken van de contactgegevens onderaan.

Inleiding
De bescherming van persoonsgegevens is voor SYYNC van belang. SYYNC respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u eventueel aan ons verschaft, in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld. 

Persoonsgegevens die u aan ons geeft
Als persoonsgegevens gelden gegevens die kunnen worden gebruikt om uw identiteit te achterhalen. Indien u zich registreert via onze website of via een contactformulier contact met ons opneemt, worden de volgende persoonsgegevens van u verwerkt: naam-, adres en woonplaatsgegevens, e-mailadres, gebruikersnaam, wachtwoord.

Deze persoonsgegevens worden door SYYNC verwerkt voor de volgende doeleinden:

  • de afhandeling van uw aanvraag tot informatie;
  • om met u in contact te kunnen treden en te reageren op door u gestelde vragen;
  • het kunnen verzenden van digitale nieuwsbrieven per e-mail;
  • het verbeteren van de website en dienstverlening van SYYNC;
  • de doorgifte van de gegevens naar andere EER-landen ten behoeve van voornoemde doeleinden;

Het anderszins verwerken van uw persoonsgegevens gebeurt alleen wanneer u SYYNC daarvoor ondubbelzinnig toestemming heeft verleend.

Het verwerken van persoonsgegevens vindt door ons plaats conform de AVG.

Doorgifte aan derden
Uw gegevens zijn bij ons in vertrouwde handen. Gegevens worden alleen intern gebruikt door SYYNC of ondernemingen die gelieerd zijn aan SYYNC en niet doorgegeven aan derden voor commerciële doeleinden. Er zijn echter enkele situaties waarin wel doorgifte kan plaatsvinden, namelijk bij door ons ingeschakelde hulppersonen of op grond van wettelijke verplichtingen.

Door ons ingeschakelde hulppersonen

Het komt voor dat wij een externe partij inschakelen om bepaalde verwerkingen voor ons uit te voeren (bijv. een bepaalde statistische analyse, het verzorgen van een mailing). In die situaties zullen we steeds met die derde afspraken maken over het gebruik, de beveiliging en de geheimhouding van gegevens (“bewerkersovereenkomst”). Het komt erop neer dat deze derde partijen uw gegevens nooit voor hun eigen doeleinden mogen gebruiken.

Afgifte op grond van wettelijke verplichtingen

Onder bepaalde omstandigheden zijn wij wettelijk verplicht uw gegevens af te geven aan overheidsinstanties (zoals politie/justitie, fiscus, etc.). Wij zullen uw gegevens alleen afgeven wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Het is ons niet altijd toegestaan u te informeren over een dergelijke afgifte.

Gegevens op onze website
SYYNC besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Echter kan SYYNC niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt. Gebruik van enige informatie verkregen via deze website is voor eigen risico van de gebruiker.

SYYNC is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onvolledige of onjuiste informatie, noch voor schade als gevolg van problemen, veroorzaakt door het verspreiding van informatie via het internet. Ook is SYYNC niet aansprakelijk voor storingen, onderbrekingen, fouten of vertraging die optreden bij het verstrekken van informatie of diensten.

Tevens aanvaardt SYYNC geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens SYYNC via deze website.

Hyperlinks op en naar onze website
Deze website bevat (hyper)links naar websites van andere organisaties en instellingen. Daarnaast worden vanuit andere websites links gelegd naar deze website. SYYNC aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze (gelinkte) websites. Dergelijke (hyper)links zijn slechts opgenomen voor uw informatie en gemak hiervan, dat betekent niet dat op of via deze websites aangeboden informatie producten of diensten door SYYNC worden aanbevolen. Het gebruik van een hyperlink is volledig op eigen risico.

Zonder voorafgaande toestemming van SYYNC is het niet toegestaan links naar onze website te plaatsen.

Informatie op website en berichtgeving
SYYNC garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Als u een website of app van ons bezoekt
Verwerken wij een aantal gegevens van u om de functionaliteiten van deze online diensten te bieden en deze technisch te beheren. We verwerken deze gegevens voor het doel om onze website en app te beheren en te verbeteren en gebruik te analyseren. We kunnen hiervoor verwerken het IP-adres van uw apparaat, de bezochte web- of app-pagina, klik- en surfgedrag, de internetbrowser die u gebruikt, de duur van een bezoek of sessie.

U kunt bij ons een online aanvraagformulier invullen en een opmerking/vraag plaatsen. Wij verwerken uw gegevens zodat we uw aanvraag kunnen beoordelen en contact met u kunnen opnemen aangaande uw aanvraag. We verwerken hiervoor de gegevens zoals uw naam, e-mailadres en telefoonnummer.

Communicatie via social media
Wij zijn actief op social media. Als u via social media contact met ons opneemt verwerken wij uw gegevens voor de volgende doelen: om contact met u op te nemen, om de vragen die u via social media stelt te kunnen beantwoorden, als u deelneemt aan een actie, om de actie uit te kunnen voeren en u te informeren over het vervolg en de uitslag, of om uw mening te horen. We verwerken hierbij uw contactgegevens zoals bijvoorbeeld uw (gebruikers)naam (social-ID), adres, e-mailadres.

Cookies
Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Cookies zijn tekstbestandjes die op uw computer worden geïnstalleerd. Om de gegevens over uw bezoek te gebruiken en om uw bezoek aan deze website te vergemakkelijken. Verder gebruikt SYYNC cookies om de doeltreffendheid van de website te onderzoeken. In het cookiestatement staat nader uitgewerkt welke cookies er worden gebruikt en welke gegevens daarmee worden verwerkt.

Statistische analyse door Google Analytics
Deze website maakt om ons online aanbod voortdurend te optimaliseren gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google verwerkt daarbij uw IP-adres en verder gegevens over hoe u deze website gebruikt. Met deze informatie worden door Google rapporten opgesteld over de website-activiteit voor website-exploitanten zoals SYYNC en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google Analytics maakt gebruik van cookies (zie hiervoor). U kunt de installatie van cookies voorkomen door uw browsersoftware overeenkomstig in te stellen. Wij wijzen u er echter op dat in dit geval eventueel niet alle functies van deze website volledig voor u beschikbaar zijn. Door gebruik te maken van deze website geef u toestemming voor het verwerken van de gegevens die Google met betrekking tot u heeft verzameld op de wijze en voor het doeleinde zoals hierboven omschreven.

Vragen en recht op inzage en correctie
Als u vragen heeft over de werking van het SYYNC, de verwerking van uw persoonsgegevens door SYYNC, of als u deze gegevens wilt inzien of wijzigen, neem dan contact op met SYYNC via het contactformulier van de website.

Over communicatie
Als u ons via onze website uw postadres of e-mailadres meedeelt, kunt u van ons periodieke berichten ontvangen met informatie over onze producten en diensten. Als u dergelijke berichten niet (langer) wenst te ontvangen, kunt u contact opnemen met ons door middel van onderstaande contactgegevens. Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via de website, zullen wij alleen telefonisch contact met u opnemen als dit nodig is in het kader van de informatie die u online heeft aangevraagd.

Beveiliging
SYYNC treft passende adequate technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Denk hierbij aan (standaard) passende beveiligingsniveaus, een informatiebeveiligingsbeleid, training van onze medewerkers, beveiligde servers en fysieke beveiliging van de ruimtes waar gegevens zijn opgeslagen.

Inschakeling van derden
We schakelen bij de uitvoering van onze werkzaamheden en andere bedrijfsactiviteiten ook derden in. Denk hierbij aan postverzending, drukkerijen, hostingdiensten en automatiseringsdienstverleners. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de diensten uw gegevens verwerken moeten deze derden uw gegevens verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Deze derden moeten aantoonbaar passende beveiligingsmaatregelen genomen hebben en geheimhouding betrachten. Wij treffen zelf ook de vereiste contractuele, technische en organisatorische maatregelen.

SYYNC als verwerker
SYYNC kan als verwerker optreden voor haar klanten. De werkzaamheden als verwerker worden door SYYNC uitgevoerd conform de wet- en regelgeving (waaronder de AVG).

Verzoek om inzage, correctie en verwijdering
U kunt bij ons op ieder moment zelf uw persoonsgegevens inzien en deze laten corrigeren of verwijderen. U kunt ook navragen of alle gegevens die we van u ontvangen hebben juist zijn. Binnen vier weken leveren wij u een overzicht van de gegevens die bij ons bekend zijn. Eventueel brengen wij kosten in rekening, deze zijn conform het Besluit kostenvergoeding. U kunt een verzoek sturen met een kopie van uw legitimatiebewijs naar ons info@SYYNC.nl t.a.v. de directie.

Wijzigingen
Deze gebruikersvoorwaarden kunnen worden gewijzigd. De wijzigingen worden bekendgemaakt op de website www.SYYNC.nl SYYNC kan uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in deze voorwaarden. In dat geval zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Recht en rechtbank
Op het gebruik van het SYYNC is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen die voortkomen uit het gebruik en/of de daaraan ontleende informatie zullen altijd worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Gelderland, zittingsplaats Arnhem.

Vragen
Als u vragen heeft over deze voorwaarden en/of ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen per mail: info@SYYNC.nl